امروزه تمامي كسب و كارها اعم از علوم پزشكي و غيرپزشكي رويكردي همه جانبه به سوي بهره برداري بيشتر از هوش مصنوعي دارند.هوش مصنوعي در تمامي عرصه ها ريشه دوانده و براي بازدهي بيشتر دانشمندان تدابير بهينه اي را در اين حوزه اعمال مي كنند.

در علم اقتصاد و بهره وري بيشتر در كسب و كارها نيز، هوش مصنوعي اقدامات بهينه اي را انجام مي دهد. هوش مصنوعي شامل رشته ها و ميان افزارهاي ديگر است، كه در نظر دارد، تا سهولت و آسايش را به ارمغان آورد.

گروه نوآوران اقتصاد، در نظر دارند، تا با تكيه بر دانش هوش مصنوعي و زير شاخه هاي ديگر نظير داده كاوي، نظركاوي، يادگيري ماشين و مهندسي دانش از داده ها و اطلاعات خام نتايج علمي مفيدي را براي صاحبان صنايع و كسب و كار با رويكرد علوم اقتصادي براي ذينفعان فراهم سازد.

تصوير مفهومي از فن آوري اطلاعات تجسم اينترنت و داده حجيم
Conceptual image of internet information technology and big data visualization

مديران استراتژيست و كنترل مجموعه گروه نوآوران اقتصاد با تكيه بر دانش بومي، اساتيد و هيئت علمي دانشگاه ها، گنجينه اي از دانش مفيد براي تصميم گيري هاي حياتي مديران شركتها، سازمان و نهادهاي دولتي و خصوصي به ارمغان مي آورد.

پیام بگذارید